افزودن نقطه عطف و فاصله زمانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است