بازده کل دارایی ها در بورس چیست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است