تک سهم شدن در بورس خوب است یا نه؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است