سیستم آموزشی الکترونیکی (LMS)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است