مدیریت Layouts و Pods در Adobe Connect

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است