وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭼﯿﭗ 1.5 وﻟﺖ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است