تکنسین شبکه (Help Desk)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است