طراحی و مستندسازی شبکه (Visio)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است