Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
  • FarazNetwork
  • Microsoft
  • Mikrotik
  • Microsoft
  • Helpdesk
Next
مالتی مدیا آموزشی MCITP به زبان فارسی

MCITP - Part Free

سر فصل مطالب MCITP Part Free:
1. آموزش کامل شبکه های workgroup(قابلیت های File & Printer Sharing , Remote Desktop و Map Network Drive)
2. آشنایی با قابلیت های ویندوز 7 (VHD ,Bit Locker ,Group Policy ,Firewall و آموزش نصب ویندوز 7 از طریق Flash)
3. آموزش نصب و راه اندازی سرویس های File & Printer Sharing , NTFS Permission Active Directory , DNS , و Remote Desktop
4. آموزش نصب و راه اندازی سرویس های Disk Quota , RAID , DHCP Server , Snapshot , Offline Sharing
5. آموزش نصب و راه اندازی DC , RODC
6. آموزش نصب و راه اندازی Child Domain
7. آموزش نصب و راه اندازی Trust between to forest
8. آموزش کار با دستورات Command ای NET , Netsh


9. آموزش کار با دستورات Command ای Active Directory
10. آموزش نصب و راه اندازی DFS Server
11. آموزش نصب و راه اندازی Server FTP و Web Server
12. آموزش نصب و راه اندازی SQL Server 2008 R2
13. آموزش نصب و راه اندازی 2010 Share Point
14. آموزش نصب و راه اندازی Network Load Balancing برای Web Server
15. آموزش پیکربندی Printer هایShare شده برای Client های Linux و راه اندازی Print Server تحت وب
16. آموزش نصب ویندوز از طریق شبکه یا WDS به همراه نرم افزار های آموزش داده شده.

MCITP - part 1

سر فصل مطالب MCITP Part 1:
1. آشنایی با مدل OSI و تشریح تجهیزات در این مدل
2. تشریح کامل پروتکل TCP/IP و کلاس های IPv4
3. آموزش مباحث پیشرفته DHCP
4. آموزش مباحث پیشرفته DNS
5. تشریح مباحث Subneting
6. آموزش آشنایی کامل با روتر و نحوه اتصال 2 تا Network به هم دیگر
7. آموزش آشنایی با Defualt Route, Static Route , Dynamic Route
8. آموزش نصب و راه اندازی NAT به روش های مختلف

9. آموزش نصب و راه اندازی VPN Server

10. آموزش نصب و پیکربندی Router نرم افزاری یا RRAS11. آموزش کامل FSRM
12. آموزش سناریو عملی استفاده از چندین File Server با دسترسی متمرکز از طریق DFS Server
13. آموزش مدیریت پرینتر و اسکنر از طریق Scanner / Printer Managament
14. آموزش مباحث پیشرفته IIS
15. آموزش نصب و راه اندازی WDS Capture Image
16. آموزش نصب و راه اندازی WDS Discover Image
17. آموزش پیشرفته WDS
18. آموزش بازیابی رمز عبور Windows 7 , Server 2008

19. آموزش نصب و پیکربندی Hyper-V و ساخت ماشین مجازی در این محیط

20. تشریح IPv6 - Auto Configuration , Static , Dhcp

MCITP - part 2

سر فصل مطالبMCITP Part 2:
1. اضافه کردن Domain Controler Server 2008 در صورتی که Domain Root بر روی Windows Server 2003 واقع شده باشد
2. انتقال کامل Domin از Windows Server 2003 به Windows Server 2008
3. انتقال کامل Domin از Windows Server 2008 32bit به Windows Server 2008 R2
4. آشنایی با مفاهیم و پیاده سازی های Group Policy
5. آشنایی با ساختار Group policy و بررسی قوانین مربوط به استفاده در Domin
6. استفاده تخصصی از کنسول Group Policy Managament GPMC -
7. معرفی سیاست های Group Policy Preferences & Control Panel
8. آموزش نصب نرم افزار از طریق Group Policy

9. آموزش پیکربندی Security Setting و آشنایی با دسترسی به سرویس های کامپیوتر های دیگر از طریق MMC

10. آشنایی با مفاهیم امنیت (+Security)

11. آشنایی با IP Security , Hashing , Encryption12. آموزش کار با Windows Server Backup & Restor (GUI Base & Command)
13. نحوه Backup گیری و Restore کردن Active Directory و ویندوز (System State)
14. آموزش کار با Acronis Home
15. آموزش کار با Acronis Echo Server
16. آموزش نصب و راه اندازی SQL Server 2008 R2
17. آموزش نصب و راه اندازی DPM Server
18. آموزش نصب و راه اندازی Active Directory , DNS , DHCP در Server Core
19. آموزش کار با ابزار های جانبی و دستورات Command ای Server Core

20. آموزش کار با سرویس CA ،آشنایی با نصب و راه اندازی Certificate در دامین و تولید و نگهداری آن

21. آشنایی با ابزار RSAT ، اسکریپت نویسی و انواع روشهای آن

22. آموزش سرویس WSUS (update کردن کلاینتها از طریق سرور internal )

MCITP - part 3

سر فصل مطالبMCITP Part 3:
1. بررسی شرایط نصب سرویسActive Directory به صورت نرمال و پیشرفته (Advanced Mode)
2. پیاده سازی استفاده از قابلیت Active Directory Recycle Bin
3. آشنایی با چگونگیRemove & Rename Active Directory
4. نصب و راه اندازی Active Directory Site & Services و نحوه مدیریت Replication بین DC های شبکه
5. راه اندازی - RODC Read Only Domain Controller
6. آموزش کلاسترینگ Failover Cluster به همراه SAN
7. آموزش حرفه ای پیکربندی اتصال امن از راه دور به سرور NAP
8. آموزش نحوه SnapShot گرفتن از ADDS و Fine green password , Delegation

9. تشریح کامل FSMO Role ها و نحوه توقیف و یا انتقال آنها

10. آموزش نصب و راه اندازی AD RMS11. آموزش نصب و راه اندازی AD LDS
12. آموزش نصب و راه اندازی AD FS
13. آموزش نصب و راه اندازی RADIUS
14. آموزش نصب و راه اندازی Media Server
15. آموزش نصب و راه اندازی Terminal Server
16. آموزش نصب و پیکربندی Wireless
17. آموزش نحوه ساخت Reset Disk و محدود کردن استفاده از نرم افزارها AppLocker و معرفی ابزارهای پر کاربرد ویندوز 7
18. آموزش Easy Transfer , Backup و تبدیل PC به سویچ در ویندوز 7

19. تشریح انواع پروفایل ها ، UserLock

20. آموزش نصب و راه اندازی SCCM

21. آموزش نصب و راه اندازی XenApp

در دوره Windows 7 70-680 شما با قابلیتهای تخصصی و پیشرفته شبکه در windows 7 و پیاده سازی عملی آن، آشنا خواهید شد.

از جمله مباحث مهم و تخصصی این دوره عبارتند از:
آشنایی با قابلیت های شبکه در ویندوز 7
آشنایی با اشترک گذاری منابع (file & Printer) در ویندوز 7 و مدیریت آنها
آشنایی با ابزارهای مدیریت از راه دور (Remote Desktop) در ویندوز 7
آشنایی با مدیریت هارد دیسک (پارتیشن بندی و استفاده از دیسک های مجازی(Virtual Hard Disk (VHD)در ویندوز 7
معرفی قابلیت نصب ویندوز 7 از روی Flash
معرفی انواع روشهای نصب ویندوز
معرفی کنسول (Group Policy) در ویندوز 7
معرفی ابزار قفل گذاری برروی پارتیشن (Bit Locker) در ویندوز 7
معرفی سیاست های (Software Restriction Polices) در ویندوز 7
معرفی دیوار آتش (Firewall) در ویندوز 7
در دوره Windows server 2008 70-640 شما با نحوه کار کردن سرویس های AD -DS, , DNS, GPO, File Sharing, Backup & Restore , Server Core و بسیاری دیگر به صورت عملی آشنا خواهید شد، از جمله مباحث عبارتند از:
معرفی مفاهیم پایه دامین و نصب و پیکربندی Active Directory
آموزش نصب حرفه ای انواع سرور
Standalone Server
Member Server
Additional Domain Server
Child Domain
Read Only Domain Controller
Trusted for between two forest
مدیریت کاربران، گروه ها و کامپیوترها در محیط دامین (GUI Base & Command )
آشنایی با مفاهیم و پیاده سازی های Group Policy
آموزش حرفه ای Sharing
Offline Files
Share and NTFS Permissions
EFS
Disk Quotas
Shadow Copy
DFS service
Print Services
آموزش و پیکربندی Backup & Restore
آموزش و پیکربندی رولها و ... در Server Core
در دوره Windows server 2008 70-642 شما با نحوه کار کردن سرویس های IP V4, IP V6, DNS, DHCP, WSUS, NAT و بسیاری دیگر به صورت عملی آشنا خواهید گشت، از جمله مباحث عبارتند از:
لیست مباحث این دوره شامل:
معرفی IPV4
معرفی IPV6
آموزش DHCP و DHCP Relay
آموزش DNS و پیکربندی حرفه ای آن (GUI Base & Command)
آموزش Routing , NAT , VPN پیکربندی سرویس RRAS
همچنین در مباحث Routing سعی شده پیکربندی های مربوط به روترهای Cisco تشریح گردد تا مباحث Routing شفاف و قابل فهم تر گردد.
آموزش حرفه ای پیکربندی اتصال امن از راه دور به سرور NAP
آموزش سرویس WSUS (update کردن کلاینتها از طریق سرور internal )
Routing Default , Static , Dynamic (RIP) with Cisco & windows
در دوره Windows server 2008 70-643 ، که شما را با سرویس های زیرساختی سرور از جمله: WDS, IIS, Share Point, NLB, Cluster, Terminal Service , آشنا خواهیم ساخت.
آموزش و پیکربندی Terminal Service و Remote Desktop Service
آموزش نصب ویندوز از طریق شبکه Windows Deployment Service (WDS)
آموزش آشنایی با Web Server و کار با پورتال Share Point
آموزش حرفه ای Internet Information Service (IIS)
سرویس File Service ( FSRM, DFS به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد)
آموزش تخصصی NLB و یا Load Balancing با چند سناریوی کاربردی
آموزش کلاسترینگ Failover Cluster به همراه SAN
در دوره Windows server 2008 70-647 ، که شما را با مباحث نصب و پیکربندی تخصصی Active Directory، مدیریت کاربران، گروه ها و کامپیوترهای تحت دامین، مدیریت پیشرفته Group Policy و بررسی قابلیت های جدید Server 2008R2 آشنا خواهیم ساخت.
بررسی شرایط نصب سرویسActive Directory به صورت نرمال و پیشرفته (Advanced Mode)
آشنایی با مدیریتی کاربران،گروه ها، کامپیوترها در دامین (مدیریت object های دامین از طریف دستورات مرتبط)
نصب و راه اندازی Active Directory Site & Services و نحوه مدیریت Replication بین DC های شبکه
نصب و راه اندازی Active Directory Domain& Trust و بررسی شرایط Multi Domain & Forest
مدیریت حرفه ایی Organizational Unit
معرفی قابلیت های کنسول Active Directory Administrative Center
پیاده سازی استفاده از قابلیت Active Directory Recycle Bin
آشنایی با چگونگیRemove & Rename Active Directory
راه اندازی - RODC Read Only Domain Controller
آشنایی با ساختار Group policy و بررسی قوانین مربوط به استفاده در دامین
استفاده تخصصی از کنسول (GPMC ) Group Policy
معرفی سیاست های Group Policy Preferences & Control Panel
آشنایی با نصب و راه اندازی Certificate در دامین
نحوهBackup گیری و Restore کردن Active Directory

دوره Windows Server 2008 70-646:

آشنایی با مدل شبکه ایی Workgroup

آشنایی با مفاهیم پایه ایی در مدل شبکه ایی Domain، معرفی اجزای دامین، بررسی توانایی های دامین

نصب Active Directory

نصب Additional DC

مدیریت object های User, Computer, Group

آشنایی با انواع گروه ها در Active Directoryو تشریح کاربرد آنها

بررسی شرایط کارکرد یک کاربر دامین

معرفی گروه های سیستمی در Active Directory

مدیریت Profile های کاربران تحت دامین

آشنایی با مفاهیم و قوانین و ساختار Group Policy

بررسی ساختار ها GPO در دامین

آشنایی با کنسول GPMC و قابلیت مربوط به آن

آشنایی با ابزار GP Result

چگونگی تهیه Backup از Group Policy

آشنایی با چگونگی نصب برنامه از طریق GPO

چگونگی استفاده از Scriptها در Group Policy

چگونگی نصب Application ها از طریق Group Policy

آشنایی با قابلیت Fine Grained Password Policy

بررسی Account Lockout Policy تحت Active Directory

معرفی انواع RAID های نرم افزاری و سخت افزاری

بررسی شرایط Sharing و استفاده از Permission های تحت دامین

آشنایی با Remote Desktop و استفاده از آن تحت دامین

فعال سازی Remote Desktop از راه دور

آشنایی با Terminal Service تحت Server 2008 و Remote Desktop Service تحت Server 2008R2

آشنایی با Backup & Restore

آشنایی با دستور WBADMIN

معرفی Volume Shadow Copies

چگونگی ریست نمودن پسورد DSRM

معرفی نرم افزار Object Restore برای Active Directory

معرفی قابلیت Server Core و کار با دستورات Command ای آن

بررسی ابزارهای گرافیکی Server Core

معرفی نرم افزار Core Configurator در Server 2008R2

ارتقا دامین کنترلر Active Directory از Server 2003 به Server 2008

انتقال کامل Active Directory از Server 2003 به Server 2008

ارتقا از Server 2008 به Server 2008R2

آموزش نرم افزارAcronis True Image Home

آموزش نرم افزار Acronis Echo image Enterprise Server

بازگشت
منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم
*
نام کاربر :
*
موضوع :
*
ایمیل :
*
نظرات شما :


نسخه windows server

بی بخشیدآغای مهندس کدام نسخه وینوزسرور را دردوره MCITP تحیه کرده اید؟ (ازکدام نسخه های ذیل سیناریو تهیه کرده اید:2008،2012،2016)

پاسخ : سلام MCITP 2008 , MCSA 2012 , MCSE 2016 هستش . البته این دوره ها مکمل همدیگر هستند


متین 1395/5/31

آگهی

سلام . مهندس امکان درج آگهی در سایت شما هست؟ به این موضوع : انجام پروژهای برنامه نویسی به زبان سی شارپ و پاور پوینت .

پاسخ : سلام لطفا تماس بگیرید


سعید 1395/5/30

حجم دیتا

سلام. می خواستم بدونم حجم ویدئو های آموزشی این دوره جقدر هست. ایا 3.6 گیگ با احتساب نرم افزارهای مورد نیاز هست یا فقط فایل های آموزشی؟

پاسخ : سلام فقط آموزش هستش


علیرضا 1395/5/27

خرید دوره ها

درود بر شما من نمونه آموزشهای شما را دانلود کردم و دیدم، به نظر بسیار کاربردی و در سطح خوبی از آموزش قرار دارن، حال سوال بنده این است که از آنجایی که اینجانب خارج از ایران هستم و دسترسی برای پرداخت در ایران را ندارم، چگونه میتوانم چند محصول شما را تهیه نمایم ؟ آیا شما حسابی مانند پی پل و ... دارید ؟ ممنون میشم اگر زود پاسخ بدید با سپاس فراوان

پاسخ : سلام فعلا متاسفانه حساب خارج از ایران نداریم . اگر امکان داره از طریق بستگان و آشنایان تان در ایران اقدام به خرید نمایید . البته بزودی این مسئله را حل خواهیم کرد


Arash 1395/2/27

باسلام با تشکر از مطالب فوق العاده خوب و اموزندتون ایا بسته های اموزشی mcitp در حال حاضر برای خریداری وجود دارند ؟

پاسخ : سلام بله می توانید تهیه نمایید


هادی 1395/2/2

خرید

با سلام من می خوام این بسته مالتی مدیا آموزشی MCITP به زبان فارسی رو خریداری کنم فقط این بسته شامل همه موارد فوق هست حتی اون دوره های 70-680 ، 70-640 و ... هست واین که هزینه خرید پستی چقدر هست ، چقدر طول میکشه ارسال بشه و اینکه هزینه موقع تحویل داده میشه یا به نحوه دیگه با تشکر

پاسخ : سلام بله کل دوره های MCITP هستش در ضمن دوستانی که امکان دانلود ندارند، لطفا تماس بگیرند.


محمد 1395/1/5

بسته های آموزشی روی تبلت

با سلام چند نمونه از فیلم های آموزشی را مطالعه کردم بسیار رسا و شیوا با سناریوهایی عالی بیان شده سوال : بسته هاای آموزشی را میتوان روی تبلت کپی کرد و استفاده نمود ؟ یا فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده است ؟ با تشکر

پاسخ : سلام فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده می باشد . بزودی نسخه اندرویدی هم عرضه می گردد


lse_co 1395/1/3

حجم

با سلام و خسته نباشید دوره mcitp برای دانلود حجمش چند گیگ هست؟؟

پاسخ : سلام 3.6 گیگ


محمد 1394/12/25

mcitp

با سلام خدمت شما سوالی داشتم در رابطه با اینکه فیلم های آموزشی رمز گذاری شده هستند؟ مثلا اگر من بخوام با دوستم این محصول را خریداری کنیم آیا امکان استفاده برای هردومون هست؟

پاسخ : سلامخیر . محصولات فقط برای استفاده یک نفر می باشد


behnam 1394/12/11

خرید پست

با سلام امکان خرید پستی هم دارید؟

پاسخ : سلام بله امکان ارسال پستی هم وجود دارد


محمد 1394/6/20

Quality
با سلام خدمت استاد عزیز کیفیت آموزشاتون خیلی سطح بالاست و عالیه, به عنوان مثال آموزش کلاسترینگ با فری نس بی نظیر بود. ولی من خودم شخصا دوست داشتم که همه آموزشا به صورت ام پی 4 بودن که میتونستم در تبلتم هم اجراشون کنم اما چون امنیت بالایی براش در نظر گرفتید مورد قبول و بسیار عالیه. خسته نباشید.

Biabangard 1394/4/16

درخواست
با سلام و خسته نباشید ، من این محصول رو میخوام بخرم لطفاً راهنمایی بفرمائید . با تشکر فراوان

رضا 1394/4/2

درخواست
با سلام و خسته نباشید ، علاقه مند به خرید این محصول هستم ، چطوری میتونم بخرمش؟!! با تشکر فراوان

رضا 1394/4/1

درخواست
با سلام و خسته نباشید ، علاقه مند به خرید این محصول هستم ، چطوری میتونم بخرمش؟!! با تشکر فراوان

رضا 1394/4/1

خرید
سلام هزینه کل این دوره چقدر میباشد؟؟؟ تمامی سرفصل های بالا رو شامل باشه.

مهران عزتی 1394/3/28

جستجو
با توجه به حجم بالای مطالب خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که بتوان مطلبی را جستجو کرد و ان قسمت را برای نمایش انتخاب کنیم و ببینیم .به اینصورت یه کم کار سخت هست مخصصا افرادی که موردی دنبال یک مبحث هستند

احمد بغدادابادی 1394/3/5

تشکر
با سلام خدمت شما بیسار عالی توضیح دادید و واقعا میتونم بگم که بهترینی موفق و پیروز باشید.

mehdijavan72 1394/2/28

فرستادن محصولات اموزشی
سلام من چند محصولات را خریداری نموده و کد رهگیری را براتون ایمیل کردم می خواستم ببینم ایمیل را دریافت کردید جعفری

سلام 1394/1/19

اراسال فاکتور

سلام و خسته نباشید من قصد خرید بسته های آموزشی شمارو دارم ، آیا امکان ارسال فاکتور مربوط به هزینه دوره ها رو دارید؟

پاسخ : سلام بله


میثم 1394/1/14

MCITP

سلام خدمت استاد عزیز من از افغانستان هستم و تازه این سایت را مشاهده کرده ام و میخواهم که بسته از MCITP را خریداری نمایم هزینه این بسته را و یا هم از دیگر بسته ها را چگونه بپردازم و چگونه میتوان که ویدیوهای آموزشی را بدست بیاورم. ممنون منطز جواب تان هستم استاد گرامی

پاسخ : سلام دوست عزیز برای خرید لطفا تماس بگیرید (در ضمن در افغانستان نماینده فروش داریم)


Mirwais 1393/11/18

mcitp
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عرض کنم من این پک MCTIP رو سفارش دادم و در اسرع وقت تحویل بنده داده شد . خدمت دوستان عرض کنم که تو خرید این پک شک نکنید آقای مهندس رشوند به طرز بی نظیری با حوصله زیاد تمام و کمال مباحث رو با سناریوی عملی تدریس میکنند و از قدرت بیان بالایی برخوردار هستند و این نکته رو میتونید تو فیلم های آموزشی خودتون لمس کنید و جا داره تشکر کنم از مهندس رشوند بابت تهیه و تدوین این بسته آموزشی تنها انتقاد بنده فقط اینه که مالتی مدیای این پک میشد بهتر و از گرافیک پیشرفته تری بهره میبرد . در کل بی نظیره . سرفراز باشید.

پاشا 1393/10/24

درصد پیشرفت

استاد اگه صلاح میدونید و براتون امکان داره، درصد پیشرفت تولید هر محصول رو کنارش بنویسید، فکر میکنم، تو خرید محصول بتونه کمک کننده باشه .

پاسخ : سلام بله پیشنهاد خوبی هستش حتما عملی می کنیم


مشتری 1393/10/19

خرید نسخه دانلودی

سلام میخواستم بدونم اگه نسخه دانلودی رو بگیریم یک لینک برامون ارسال میشه یا چند تا؟ حجم فایل چقدر است؟ ممنون

پاسخ : سلام لینک دانلود در کمتر از 5 دقیقه بعد از پرداخت و ارسال ایمیل در اختیار شما قرار می گیرد. حجم تمام دوره ها در قسمت پایین تصویر بالای سایت نوشته شده است


رضایی 1393/10/16

مشورت

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایتتون. میخواستم بدونم اگر کسی دوره server2003 را رفته باشه برای تکمیل اطلاعات به نظرتون کدوم یک از cd ها را باید خریداری کنم؟

پاسخ : سلام بستگی داره چقدر روی مباحث سرور تسلط داشته باشه . اگر احساس می کنید در حد متوسط به پایین هستید از مالتی مدیاهای MCITP , MCSA 2012 استفاده نمایید

 


ریحانه 1393/10/15

تشکر و مشورت

سلام . ممنون سایت شما حرف نداره . من می خواستم دوره های اموزشی شما رو خریداری کنم قبل از اون یه سوال داشتم : برای شروع دوره های اموزشی شبکه بهتر است از کجا شروع کرد ؟ دوره +network بهتره یا MCITP ؟ ایا سایت شما بسته های اموزشی کامل net+ رو داره ؟

پاسخ : سلام دوست عزیز به اندازه مباحث +Network مطالب رایگان روی سایت گذاشتیم . در ضمن برای شروع آموزش شبکه پیشنهاد ما دوره MCITP می باشد


نادیا 1393/10/1

تشکر
جناب آقای مهندس، فیلم های شما از کیفیت فوق العاده بالایی برخوردار بوده و من از خرید چهار محصول شما بسیار راضی هستم. خواهشمندم در ارایه ی محصولات بعدی حداکثر عجله را داشته باشد چون بی صبرانه منتظرم :))

مسعود 1393/9/29

معرفی روش های نصب

سلام آیا قسمت معرفی روش های نصب شامل گرفتن ایمیج از ویندوز 7 و نصب ایمیج بر روی سیستم درگر می شود

پاسخ : سلام مفصلا به تشریخ این بخش در دوره MCITP پرداخته شده . لطفا به فیلم های این دوره مراجعه نمایید


سعید 1393/9/4

زمان دوره

سلام کل این دوره MCITP چند ساعت می باشد ؟ و برای بازار آیا پیشنهاد میکنید که از MCITP شروع کنیم به یادگیری یا از MCSA2012? متشکرم

پاسخ : سلام اگر MCITP را گذرونده اید از MCSA 2012 شروع کنید و گرنه برای شروع آموزش با کمک محصولات آموزشی ما پیشنهاد می شود اول MCITP کار شود و در ادامه به سراغ MCSA بروید


pourya 1393/8/23

تدریس

سلام مهندس. لطفا آموزش های شبکه رو فقط و فقط خودتون تهیه کنید و به مدرس دیگه نسپارید. من حاضرم چندین سال منتظر بمونم ولی آموزشها توسط شما تهیه بشه. چون واقعا به موضوع مسلط هستید و همچنین خیلی شیوا و روان تدریس می کنید. لطفا...


کاربر 1393/8/20

تشکر

سلام وخسته نباشید. من تا به حال 4 پک آ موزشی از این سایت خریداری کردم وبسیار راضی بودم....هم از آموزش ، هم از زمان به موقعه دریافت پک ،هم برخورد درست و باحوصله بامشتری... با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما...


سعیده 1393/8/5

تشکر ویژه

با نهایت سپاس و قدردانی از همه زحمات و ویژگیهای خوب شما زحمات بی وقفه و پشت کار دانش خوب تسلط کافی رفتار و برخورد موجه و محترمانه با مراجعین و مشتریان اختصاص وقت و ارائه توضیحات کامل و توجیه صحیح داشتن سایت حرفه ای و جامع شنیدن صدای مشتری و توجه به این مهم با کیفیت بودن محصولات و بسته بندی شکیل و ... تبریک برای همه خوبیها و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون.


ahmad reza khalilian 1393/7/23

طراحی سایت

با سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم پک مربوط به php ایا طراحی سایت رو به طور کامل اموزش می ده؟ میخوام طراحی سایت رو به طور کامل یادبگیرم

پاسخ : سلام دوست عزیز بخش از مالتی مدیای آموزشی رایگان روی سایت می باشد لطفا وقت بگذارید دانلود کنید اگر مورد رضایت تان بود برای خرید اقدام کنید


سیما 1393/7/4

سرفصل دوره MCITP

با سلام تمام سرفصل هایی که در زیر ذکر شده در پک آموزشی MCITP هست ، یا هر فصل بصورت مجزا باید خریداری شود.با تشکر از آموزش های خوبتون MCITP - Part Free MCITP - Part1 MCITP - Part2 MCITP - Part3 70-680 70-640 70-642 70-643 70-647 70-646

پاسخ : سلام دوست عزیز تمام 6 دوره MCITP در یک پک آموزشی ارائه می گردد


رضا 1393/6/10

گرفتن مدرک

با سلام پیرو سوال دوستی که با نام mcitpدر مورد ازمون و ارائه مدرک سوال داشتند و پاسخی که شما دادید می خواستم بپرسم نحوه امتحان و معرفی به انیستیتو ایزایران برای در یافت مدرک چگونه است و چه مقدار هزینه خواهد داشت؟ ممنون

پاسخ : سلام برای جزئیات آزمون بستگی به زمان و ضوابط و آیین نامه های این مجموعه دارد


mohsen 1393/6/5

خرید آنلاین

چرا امکان خرید آنلاین بسته ها وجود ندارد؟ و آیا این بسته ها هر دوره را جدا مشخص کرده ، یعنی مشخص هست آموزشی که می بینیم مربوط به کدام دوره هست ؟

پاسخ : سلام دوست عزیز سر فصل دوره و مباحث تدریس شده همه روی سایت موجود می باشد


صادق 1393/6/5

سوال در مورد خرید

باسلام آیا با مشاهده این پک اموزشی میتوان در ازمون فنی حرفه ای یا سایر موسسات اموزشی قبول شد؟

پاسخ : سلام خودتون باید به این نتیجه برسید از نظر ما که تولید کننده هستیم می گوییم محصولمون بهترین هستش


mohsen 1393/6/4

مدرک شبکه فراز

اقای مهندس این اموزش های که شما تولید مکنید ما ما به طور حرفه ای یاد میگریم ولی مشکل ما مدرک است باید شبکه فرار از کسانیکه اموزش ها را یاد میگرد امتحان انلاین بگیرد از بابت امتحان انلاین پول پرداخت کند اگر کامیاب شد سرتیفیکیت را ان عرضه شود و داخل سایت فراز باید تمام سرتیفیکیت ها ثبت باشد اگر کسی که سرتیفیکیت گرفته باشد ای دی خود را بزند تا داخل سایت سرتیفیکیت را نشان بدهد تشکر شبه فراز اگرمیشه جواب را بفرستید

پاسخ : سلام بله حق با شماست انشا الله بزودی این سامانه را راه اندازی خواهیم کرد


رامین محمدی 1393/5/26

حجم فایلها به گیگا بایت
لطف کنید حجم فایل رابنویسید اگر فروشگاه اینترنتی داشته باشیدهم که عالی میشه

محمد 1393/5/23

MCITP

قبل از هر چیز یه تشکر ویژه از مطالب ارائه شده در سایتتون.ایول دارید بمولا. من میخواستم پک MCITPرو خریداری کنم.باید60000به حساب بریزم یا120000.هزینه پستم باید باهاش پرداخت شه یا به حساب دیگه ای باید بریزم.ممنون

پاسخ : سلام با تخفیف 60 هزار می باشد و هزینه پست پیشتاز 5 هزار تومان می باشد


میثم 1393/5/11

mcitp

سلام خسته نباشید.ایا بعد از خرید محصول ، امکان شرکت در ازمون و گرفتن مدرک از طرف فراز نتورک جود دارد.؟ در صورت امکان از چه موسسه و اموزشگاهی مدرک صادر میشود؟؟

پاسخ : بله بعد از قبولی در آزمون از طریق آموزشگاه ایزایران برای دوستان مدرک صادر می گردد


javidsahl 1393/5/11

mcitp
بسیار ممنون واقعا سایت خوبی دارید . به امید مطالب بسیار مفیدتان در اینده

سید مهدی حسینی 1393/3/20

سپاس
سایت بسیار عالی هستش . و منی که دوره MCITP گذروندم اینو که دیدم خیلی مکملم شد . خواستم از جناب رشوند بپرسم آیا بحث IP Sec تو پک آموزشی MCITP توضیح داده شده ؟ با سپاس

محسن 1393/3/3

تشکر

دوستان عزیز, من در آلمان زندگی میکنم و شغل من ١٣ سال در قسمت آی تی یک بانک معتبر است من چند محصول از این شرکت را خریداری کردم و نگاه کردم. سرتان را درد نیاورم , فقط این را بگویم که به کمک این محصولات تازه این تخصص را درک کردم و تا الان همه را بصورت حفظیات انجام میدادم. واقعا دستتان دارد نکنه و از همه دوستداران این رشته خواهش میکنم که این شرکت را پشتیبانی کنید تا همیشه بتوانیم معلومات خودمان را با کمک این موسسه افزایش دهیم


شهرام 1392/12/16

Vmware Workstation 8.0 آموزش

با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران گرامیتان و تشکر به خاطر زحماتی که برای تولید این مجموعه های آموزشی با ارزش کشیده اید ،تقاضایی داشتم مبنی براینکه قبل از بکارگیری آموزش ها باید از Vmware Workstation 8.0 سر در بیاریم و با این نرم افزار آشنا باشیم ،آیا امکانش هست آموزش این نرم افزار را هم بزارید تا ما سیستم کامپیوتر خود را آماده شروع و تست آموزش های شما بکنیم ،ایا امکانش هست آموزش Vmware Workstation 8.0 را به صورت کامل در یک سرفصل آموزشی جداگانه بگنجانید و آماده سازی کنید؟ پیشاپیش از پاسخ شما قدردانی میکنم

پاسخ : سلام حتما بزودی روی سایت قرار می گیرد


مجید 1392/12/7

خرید بسته آموزشی MCITP

سلام ببخشید میخواستم بدونم چه طوری میتونم این بسته رو سفارش بدم،چون لینکی برای خرید پیدا نکردم . با تشکر.

پاسخ : سلام بعد از پرداخت هزینه محصول لینک مالتی مدیای آموزشی برای شما ایمیل می گردد


saeedeh 1392/12/6

زمان دریافت

با سلام ببخشید چند روز بعد از سفارش به دستمون میرسه(اصفهان)

پاسخ : سلام دوست عزیز 48 ساعت بعد از سفارش


شهاب 1392/11/16

سوال

چه وقت محصولات سرور 2012 آماده میشه؟

پاسخ : در دست تولید می باشد.


مسعود 1392/10/18

تشکر

خیلی خیلی تشکر از این همه زحمت و آموزشهای ساده و قابل فهم تون تازه در کلاس سرور 2012 ثبت نام کرده ام که برم کلاس ولی اگه قبلا آموزشهاتون رو میدیدم شاید ثبت نام نمی کردم به هر حال خیلی تشکر در صورت امکان هزینه تمام بسته های آموزشی تون راجب شبکه رو برام ایمیل فرمائید. با تشکر و آرزوی موفقیت جنابعالی دالغا از تبریز

پاسخ : از قسمت محصولات آموزشی استفاده نمایید


دالغا 1392/9/17

خرید بسته اموزشی مایکروسافت
با عرض سلام وخسته نباشید به خاطر زحمات مهندش رشوند

محسن هزاره ای 1392/9/17

تشکر

با سلام خدمت دوستان عزیز و تشکر از جناب مهندس رشوند .من ابن دوره رو از همین سایت گرفتم نمی گم فوق العاده بود ولی خداییش خوب و کاربردی بود.فکر کنم کسی که بخواد سریع تو ایران این دوره را یاد بگیره این تنها سایتی تو ایرانه که اینقدر کاربردی mcitp رو یاد میده.خیلی سایت های دیگر رو بررسی کردم واقعا سر کاری بودن.ضمنا همین دوره تو کلاس های بیرون خدا تومن پولشه.


طوافی 1392/9/13

تشكر و قدرداني

باسلام محصولات آموزشی شما خیلی عالیه.از همین جا بخاطر زحماتتون از شما تشکر و قدر دانی می کنم.


احمدی 1392/9/11

تشکر

سلام می خواستم از شما بخاطر آموزشهای خوبتون تشکر کنم . خیلی از مباحثی که من در این مجموعه شما یاد گرفتم در آموزشگاهی که رفتم با توجه به اینکه هزینه زیادی ازم گرفتند بهم یاد ندادند.


جوان 1392/9/11

تشكر و قدرداني فراوان

با عرض سلام و احترام . جناب مهندس رشوند از نظر من بهترین مدرس شبکه هستید که تا به حال دیدم. کارتون حرف نداره


نادری 1392/9/11

تشکر فراوان

باعرض سلام و خسته نباشید . فیلم های آموزشی دوره mcitp واقعا عالی بود ، ممنون از زحمات بی وقفه شما.


وکیلی 1392/9/9

تشکر ویژه

با سلام خدمت استاد فرزانه از شما بابت آموزشهای خوب و کاربردی کمال تشکر رو دارم امیدوارم هموار ه موفق و موید باشید


ms1025 1392/8/26

پک MCITP
من بسته آموزشی تون رو تهیه کردم مطالب خیلی ساده و روان گفته شده که به راحتی قابل فهم هست . خواستم تشکر کنم و بی صبرانه منتظر بسته های آموزشی جدید هستم

امید نصیری 1392/8/25

سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اقای رشوند عزیز می خواستم بدونم نوعVMWARE استفاده شده در فیلم های اموزشی MCITPشما چیست بنده قصد خرید این اموزش ها رو دارم

پاسخ : سلام تمام مباحث با Vmware Workstation 8.0 کار شده غیر بخش Hyper-v که از یک سرور استفاده کردیم


حسین 1392/8/22

خرید

سلام من میخواهم این سی دی هار بخرم. لطفا نحوه تماس و سفارش رو یگید

پاسخ : لطفا تماس بگیرید


رضا عباسی 1392/8/14

..
واقعا اولین جایی هست که میبینم فیلم اموزش فارسی شبکه اونم رایگان قرار داده

behnam 1392/7/30

راهنمایی

سلام من میخوام dvd دوره mcitp رو بخرم لطفا راهنمایی کنید

پاسخ : سلام دوست عزیز لطفا تماس بگیرید


نادیا 1392/7/23

آماده سازی بسته ها

با سلام و احترام تشکر بابت مطالب مفیدی که در سایت قرار داده اید دست مریزاد، بسته های اموزشی کی آماده می شوند؟

پاسخ : دوست عزیز در حال حاضر پک دوره آموزشی Mcitp آماده ارائه می باشد.


مهران 1392/7/23

آمار سایت
      Untitled Document کاربران آنلاین : 30
      بازديد امروز : ‌1115
      بازديد ديروز :‌ 1547
      بازديد كل :‌ 6617534
تماس با فراز نتورک

    تلفن : 66416682 (021)

    تلفن همراه : 09122381282

    Email : Info@FarazNetwork.ir

ساعت کاری فراز نتورک
از ساعت 9:30 صبح الی 8 بعد ازظهر
شماره حساب
ملی کارت بانک ملی
به نام : عیسی رشوند
شماره حساب : 0223013065006
شماره کارت : 4987 - 5055 - 9973 - 6037
هر گونه دخل و تصرف در محتوای آموزشی سایت فراز نتورک منع و پیگرد قانونی دارد، استفاده با ذکر منبع آزاد می باشد
Website Design by farazweb.com